Filiaal: MIERLOSOMEREN

Privacybeleid

Via de bestelapplicatie worden persoonsgegevens verwerkt. Horecagelegenheid acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Horecagelegenheid en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Horecagelegenheid zich aan de eisen die de wet stelt.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de bestelapplicatie en het plaatsen van een bestelling verstrekt gebruiker bepaalde gegevens. Horecagelegenheid bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan horecagelegenheid zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

 

Persoonsgegeven

Verwerking/Doel

Bewaartermijn

Aanhef

- Voor persoonlijke aanhef

Onbepaald*

Voornaam / Achternaam

- Identificatie afnemer

- Reviews (alleen Voornaam, na toestemming)

Onbepaald*

Bezorg/Afleveradres

- Identificatie afnemer

- Bezorgadres

Onbepaald*

E-mailadres

- Identificatie afnemer

- Loginnaam Account

- Kennisgeving

- Mailings (na toestemming)

Onbepaald*

Telefoonnummer

- Identificatie afnemer

- Kennisgeving

- Mailings (na toestemming)

Onbepaald*

Wachtwoord

- Toegang Account

Tot Account wordt verwijderd

Geboortedatum

- Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabak

Onbepaald*

Taalvoorkeur

- Weergave website / webshop en communicatie met gebruiker/afnemer in gewenste taal

(Lokale cookie)

Device token (voor push notification)

- Kennisgeving

- Mailings (na toestemming)

Onbepaald*

IP-adres

- Fraudepreventie

7 dagen

Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis

- Financiële administratie

Onbepaald*

Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging

- Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)

7 dagen

Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)

- Afhandeling (online) betalingen

- Fraudepreventie

0 dagen (worden niet opgeslagen)**

* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

  • Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
  • gebruiker een rechtspersoon betreft;
  • gebruiker een Account heeft aangemaakt;
  • gebruiker spaarpunten heeft verzameld;
  • gebruiker toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;
  • gebruiker op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);
  • Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.

 

In bovengenoemde gevallen dient de gebruiker expliciet bij Horecagelegenheid aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot gebruiker/afnemer te herleiden zijn.

 

** Betalingen verricht afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). bestelapplicatie verstuurt geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd. Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer gebruiker bij Horecagelegenheid een bestelling plaatst, maakt Horecagelegenheid voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals horecagelegenheid en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

 

Account

gebruiker kan zich registreren om een account aan te maken om zo makkelijker van de bestelapplicatie gebruikt te kunnen maken, gedane bestellingen in te zien, status facturen te bekijken, etc. Na registratie worden door gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

 

Mailings

Indien gebruiker toesteming heeft gegeven kan horecagelegenheid gebruiker op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

 

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan horecagelegenheid locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

 

Verstrekking aan derden

Horecagelegenheid zal persoonsgegevens gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van bestelapplicatie kan horecagelegenheid persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Beveiliging

Horecagelegenheid neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

 

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met bestelapplicatie zijn verbonden. Horecagelegenheid kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Horecagelegenheid raadt gebruikers aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan gebruiker te allen tijde contact opnemen met Horecagelegenheid. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan een voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Horecagelegenheid raadt gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.